Gwarancja prywatności

Firma Laboratoires Sarbec szanuje prywatność wszystkich osób odwiedzających strony Corine de Farme, Jacomo oraz Institut Phyto, jak również odpowiadających na jej internetowe wiadomości reklamowe. Poniższe postanowienia określają sposób, w jaki Laboratoires Sarbec gromadzi
i wykorzystuje informacje dotyczących tych osób.

 

Dane osobowe

Laboratoires Sarbec nie będzie gromadzić informacji, które mogłyby być wykorzystane do ustalenia tożsamości użytkowników strony (zwanych dalej „danymi osobowymi”), chyba że użytkownicy dobrowolnie przekażą firmie te informacje. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy.

W dowolnym momencie każdy użytkownik ma prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych celem ich modyfikacji;
  • zażądać skorygowania lub uaktualnienia swoich danych osobowych;
  • zażądać usunięcia swoich danych osobowych z archiwów firmy.


Aby skorzystać z tych uprawnień, użytkownik powinien zwrócić się do firmy Laboratoires Sarbec pod adresem zamieszczonym na końcu tego dokumentu lub przejść do sekcji „Moje konto” na tej stronie. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu dopasowania przesyłanych informacji nt. naszych produktów i usług do zainteresowań użytkownika oraz w celu wysyłania wiadomości e-mail, przesyłek oraz listów, które mogą odpowiadać zainteresowaniom użytkownika. Dane osobowe mogą być również użyte w ramach prowadzanych badań (np. poprzez wysłanie zaproszenia do testowania produktów lub udział w rozwijaniu nowych). Niniejsza strona jest objęta deklaracją CNIL o numerze 647998.


Kontakt w sprawie wykorzystywania danych osobowych

Zgodnie z francuską ustawą „Informatyka i swobody obywatelskie” o numerze 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku mają użytkownicy mają prawo dostępu i korygowania informacji, które ich dotyczą. O ile użytkownik nie zażąda inaczej, dane te będą przechowywane i mogą zostać wykorzystane w celu wysyłania informacji nt. naszych produktów lub produktów innych firm wchodzących w skład grupy Laboratoires Sarbec.
W celu skorzystania z praw do dostępu i skorygowania informacji należy zwrócić się do firmy poprzez sekcję „Kontakt” na tej stronie lub listownie na poniższy adres:

Laboratoires Sarbec
Service internet
Rue du Vertuquet – BP 64
59531 Neuville en Ferrain
France
Tel.: +33 (0)3 20 69 26 26

 

Postanowienia prawne

Dostęp i korzystanie z tej strony są regulowane przez niniejsze postanowienia oraz wszelkie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. Użytkownicy mogą przeglądać niniejszą stronę dla własnego zainteresowania lub poszukując informacji. Niedozwolone jest jednakże rozpowszechnianie, modyfikowanie, transkrypcja lub korygowanie treści tej strony bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia ze strony Laboratoires Sarbec.

Laboratoires Sarbec nie gwarantuje prawidłowości treści zawartych na stronach, do których niniejsza strona przekierowuje. Ponadto Laboratoires Sarbec nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wynikające z dostępu lub wykorzystywania jakichkolwiek treści zawartych na tej stronie lub jakiejkolwiek innej stronie, do której niniejsza strona przekierowuje. Wszelkie informacje określone na tej stronie obowiązują wyłącznie we Francji. Żadna korespondencja lub materiały wysyłane do Laboratoires Sarbec za pośrednictwem Internetu nie są i nie będą uważane za poufne ani chronione prawem własności intelektualnej. Przesyłanie lub zamieszczanie materiałów na tej stronie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przekazanych informacji przez Laboratoires Sarbec lub jakąkolwiek z jednostek zależnych firmy w sposób uznany przez nie za stosowny, w tym powielanie, przesyłanie, publikowanie, transmitowanie i zamieszczanie tychże informacji. Ponadto prosimy o nie zamieszczanie i nie przesyłanie treści nielegalnych, zawierających pogróżki lub zniesławienia, o charakterze obscenicznym, pornograficznym lub świętokradczym, mogących stanowić lub promować zachowanie uznawane za przestępstwo kryminalne lub naruszające jakiekolwiek prawa lub przepisy.
Corine de Farme, Jacomo oraz Institut Phyto, a także wszystkie inne marki i loga Laboratoires Sarbec umieszczone na tej stronie, stanowią znaki towarowe (lub są wykorzystywane na podstawie licencji) zarejestrowane przez Laboratoires Sarbec lub jednostki zależne firmy na terytoriach, na których Laboratoires Sarbec wprowadza do obrotu produkty opatrzone tymi znakami towarowymi. Surowo zabronione jest posługiwanie się lub nieprawidłowe korzystanie z tych znaków towarowych lub jakichkolwiek elementów zawartych w treści tej strony, z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych na mocy niniejszych postanowień lub treści tej strony.
Strona ta jest publikowana przez Laboratoires Sarbec, publiczną spółkę akcyjną z kapitałem 3,000,000 euro, wpisaną do rejestru Handlowego i Spółek miejscowości Tourcoing pod numerem
B 342 324 761, z siedzibą przy Rue du Vertuquet BP 64 - 59531 Neuville en Ferrain - Francja - VAT: FR 84342324761.

Strona ta została stworzona w roku 2010 przez agencje ‘Krealid’ i ‘Adexos’.

 

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies, służących do monitorowania preferencji użytkowników
i optymalizowania jej struktury. Pliki cookies są niewielkimi plikami, które są czasowo przechowywane na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie użytkownika. Pliki te są usuwane na koniec każdej sesji przeglądarki. Są one używane do celów nawigacyjnych, aby strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niektórych części strony internetowej bez generowania plików cookies. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku pewne funkcjonalności mogą być ograniczone.
Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies automatycznie. Użytkownicy mogą jednak wstrzymać ich generowanie poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, która blokuje wszystkie pliki cookies. Więcej informacji znajdziecie Państwo w instrukcji udostępnionej przez producenta przeglądarki.
Więcej informacji nt. plików cookies można uzyskać na stronie CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies