Firma FORTE SWEDEN Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 (o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO*) przekazuje Państwu następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

 

1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forte Sweden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogierówku przy ulicy Kościuszki 1,  62-090 Rokietnica, zwana dalej Spółką.

2) Od dnia 25.05.2018r. kontakt z Koordynatorem Ochrony Danych w Forte Sweden Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną kierowaną na adres:  e.kubiak@forte-sweden.com.pl

 

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele przetwarzania danych osobowych to:

 a) zawarcie lub wykonywanie umowy, której stroną jest osoba i której dane dotyczą oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO*),

 b) przekazywania Klientowi informacji o proponowanych zmianach w Umowie, w tym w Regulaminie i Cenniku (na podstawie odrębnej zgody - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*),

 c) ewentualne dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*).


3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Spółki będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 a) posprzedażowej obsługi klientów w zakresie obsługi reklamacji,

 b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Forte Sweden Sp. z o.o.,

 c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:

 a) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 b) ograniczenia przetwarzania danych,

 c) żądania od Spółki usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),

 d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5. KATEGORIA ODBIORCÓW DANYCH


Państwa dane w celu realizacji umowy mogą być przekazywane do następujących odbiorców danych:

 a) operatorzy telekomunikacyjni, 

 b) banki,

 c) operatorzy pocztowi, kurierzy i przewoźnicy,

 d) firmy windykacyjne.

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).